166544865 3947960465251268 4685036433373223644 n

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมจัดแสดงหน้ากากอนามัยจากผ้าไหม ผลงานต่อยอดจากการงานวิจัยในการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนผลิตหน้ากากผ้าทดแทนหน้ากากทางการแพทย์ ภายในงานมหกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเส้นไหมและผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ ซึ่งรวมผลิตภัณฑ์ไหมและสินค้า OTOP ของทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

165132495 3947960308584617 7482809059705473075 n 165571263 3947960185251296 6600921456208040333 n

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าไหม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากงานวิจัย “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้าเพื่อทดแทนหน้ากากทางการแพทย์” และเป็นการร่วมวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ภายในงานมหกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเส้นไหมและผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ ซึ่งมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม และสินค้า OTOP ของทุกภูมิภาค แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเส้นไหม และผลิตภัณฑ์ไหมให้สามารถยกระดับสู่สากล ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

165557271 3947960161917965 5817573607999661813 n 165811857 3947960018584646 2968088570483144491 n 167050609 3947959998584648 1236431440726362428 n

          สำหรับงานมหกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเส้นไหมและผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ จัดขึ้นโดย กรมการพัฒนาชุมชน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสานรักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย และสร้างการรับรู้ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามแนวทาง “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

165011630 3947960105251304 2480408098951139253 n 165140462 3947960115251303 5813394858890862733 n

165887449 3947960258584622 4354748592016146936 n 165887449 3947960411917940 1637569837239324775 n

 

Go to top