DSC06556 15

ซินโครตรอนไทยแลนด์ร่วมกับ Diamond Light Source สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนชั้นนำของโลกจากสหราชอาณาจักร จัดการอบรมภายใต้ความร่วมมือกองทุนนิวตันด้านเทคนิคการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ให้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายจาก Diamond Light Source ได้แก่ ดร. Elizabeth Shotton หัวหน้าฝ่ายประสานงานภาคอุตสาหกรรม คุณ Rachel Freeman ผู้จัดการการตลาดภาคอุตสาหกรรม และ ดร. Paul Collier จากบริษัท Johnson Matthey ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเคมีและเทคโนโลยี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายสถานะความมือภาคอุตสาหกรรมของสถาบันฯ โดย ดร.สรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจซินโครตรอนไทยแลนด์ การบรรยายสถานะความมือภาคอุตสาหกรรมของ Diamond Light Source การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของตัวแทนภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการลงมือปฏิบัติการวางแผนการตลาดกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมอบรมคละกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาธุรกิจ แผนและนโยบายเพื่อวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่มร่วมกัน

ทั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกลุ่มผู้ใช้งานด้านอุตสาหกรรมของสถาบันฯ และเตรียมความพร้อมในการรับมือความต้องการของอุตสาหกรรมในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเป็นอีกก้าวความร่วมมือในระหว่างประเทศไทยและอังกฤษ ที่ช่วยกันการสร้างขีดความสามารถนักวิทยาศาตร์ไทยร่วมไปกับองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร เพื่อให้ตอบโจทย์และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ใช้งานด้านอุตสาหกรรม อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรมของชาติต่อไปในอนาคต

Go to top