File0616

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นประจำปี 2559 และ 2560 ให้แก่นักวิจัย และวิศวกรของสถาบันฯ ประกอบไปด้วย

 

File0492 File0592
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจำปี 2560 “การพิสูจน์เอกลักษณ์เส้นไหมธรรมชาติในตัวอย่างเส้นไหมขัดฟัน “mpress” โดย ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ และคณะ ผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ระดับดีมาก ประจำปี 2560 “เตาเชื่อมแล่นประสานโลหะในสภาวะสุญญากาศ” โดย นายปิยวัฒน์ ปรึกไธสง และคณะ 
File0442 File0470
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ประจำปี 2559 “การประยุกต์ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์จากแสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์โครงสร้างระดับอะตอมของวัสดุขั้นสูงที่ใช้สำหรับขั้วแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน” โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด และคณะ  ผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ระดับดีมาก ประจำปี 2559 “การประดิษฐ์กระจกเกรียบ” โดย ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ และคณะ

 

พร้อมกันนี้ ทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2560 ประกอบไปด้วย 

File0292 File0310
ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ พนักงานดีเด่น ประจําปี 2560 ประเภทตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะทาง   นายสุพรรณ บุญสุยา พนักงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐ ประเภทตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร ทั่วไประดับสูง
File0353 File0386
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์ เป็นพนักงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐ ประเภทตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ระดับสูง  นางสาวมาลี อัตตาภิบาล เป็นพนักงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๐ ประเภทตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ระดับสูง

รางวัลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจ ในความวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างสรรค์ผลงาน และสร้างความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมบุคลากรของสถาบัน ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และประเทศชาติ เมื่อวันที่ 3 มกราคา 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Go to top