S 6512654

คุณกนกพร ไผ่นาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร) และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดี มีคุณธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

          โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย ศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

S 6512652  S 6512656

          โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แด่ ผู้ที่มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ รวมถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับจากการอุทิศทุ่มเท เกิดประโยชน์ยิ่งต่อส่วนราชการ ประชาชน

          คุณกนกพร ไผ่นาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหาร) และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สร้างระบบนำเข้าเคร่องมือวิทยาศาสตร์ (จัดซื้อต่างประเทศ) สร้างวิธีดำเนินการเข้าถึงเครื่องมืองจากต่างประเทศ และ สร้างระบบ Forma TRD อันประกอบด้วย ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ระบบวางเงินสดของสถาบัน ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และทำให้ระบบการเงินบัญชีเกิดความน่าเชื่อถือ และจัดระเบียบคู่มือการทำงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานของสถาบันฯ

mhesiGoodPeople Page 3

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดี กับคุณกนกพร ไผ่นาค มา ณ โอกาสนี้

Go to top