banner Recovered

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการอบรม “Synchrotron Radiation Applications” ให้กับกลุ่มผู้ใช้เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS), เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES), เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS), เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM), เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF), เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL), และเทคนิค X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy (XTM)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ จากนักวิทยาศาสตร์ของสถาบัน และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัย ด้านเกษตรศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านอื่น ๆ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยใช้แสงซินโครตรอน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

วันเวลา/สถานที่ 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 4320 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของสถาบัน

2. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง

กลุ่มเป้าหมาย 60 คน 

1. นักวิจัยและอาจารย์

2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่  

ลิงค์รับสมัคร https://goo.gl/EeHnBq

กำหนดการรับสมัคร 

ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 24 กันยายน 2561  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในวันที่ 27 กันยายน 2561

กำหนดการจัดงาน 

 08:30 - 09:00 น.  ลงทะเบียน
 09:00 - 09:20 น.   พิธีเปิด
 09:20 - 09:40 น.   ชมวีดีโอแนะนำสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 09:40 - 10:20 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด, ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.2: SUT-NANOTEC-SLR
 10:20 - 10:40 น.  รับประทานอาหารว่าง
 10:40 - 11:20 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM)” โดย ดร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง
 11:20 - 12:00 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF)” โดย ดร.จิตริน ชัยประภา, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง
12:00 - 13:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 13:40 น.   การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL)โดย ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง, หัวหน้าส่วนบริการผู้ใช้
13:40 - 14.20 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy (XTM)"โดย ดร.แคทลียา โรจนวิริยะ, ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 1.2: XTM
14:20 - 14:30 น.   รับประทานอาหารว่าง
14:30 - 15:10 น.   การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS)” โดย ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์, ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 1.3 SAXS
15.10 - 15.50 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES)” โดย ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก, รักษาการผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.3: XPS
16.00 - 16.30 น   Proposal workshop และอภิปราย ตอบข้อซักถาม โดย ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 2.2: TRXAS
Go to top