DSC 9857

ซินโครตรอนไทยแลนด์เซ็นทรัลแล็บ จัดการอบรม การฝึกใช้และวิเคราะห์ในเทคนิคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดสำหรับผู้ใช้บริการ - IR Technical Training ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 10 – 11 ต.ค. 2561 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในเทคนิคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการทดลองรวมถึงตั้งเป้าหมายของงานวิจัย สำหรับตีพิมพ์ผลงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสงอีกด้วย

กิจกรรมประกอบไปด้วยการแนะนำระบบลำเลียงแสงต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดย ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย ตามด้วยการบรรยายการใช้แสงซินโครตรอนในเทคนิคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด โดย ดร.กาญจนา ธรรมนู ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 4.1 จากนั้นเป็นฝึกทำภาคปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของการทำภาคปฏิบัตินั้นแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การสอนการเตรียมตัวอย่างก่อนนำไปวิเคราะห์ และการฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 40 ท่าน


Go to top