11

12

 

ซินโครตรอน คุมเข้ม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สอดรับนโยบาย กระทรวง อว.

          ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโรคโควิค-19 มีแนวโน้มรุนแรง และรวดเร็วในวงกว้าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังภายในพื้นที่อย่างเข้มข้น อาทิ

  • จัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้ามาใช้บริการแสงซินโครตรอน และผู้เดินทางเข้ามาที่สถาบันฯ
  • งดกิจกรรม การประชุม สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
  • มีนโยบายการทำงานที่บ้าน (work from home) เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อ
  • ลดจำนวนคนเข้า-ออก จากผู้ใช้บริการภายนอกมายังสถาบัน ด้วยวิธีส่งตัวอย่างเพื่อให้ทางสถาบันดำเนินการวิเคราะห์หรือทดลอง และส่งผลทางวิเคราะห์กลับทางไปรษณีย์หรืออีเมล์
  • จัดเวลาเหลื่อมเวลาทำงาน และเวลาพักกลางวัน
  • ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing Policy ภายในบริเวณสถาบัน ทั้งในออฟฟิศ ห้องอาหาร และภายในลิฟท์
  • ติดตั้งแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ โดยรอบ
  • ผลิตและแจกแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์เจลแบบพกพา ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน
  • จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขอเป็นอีก 1 กำลังใจให้ชาวไทยทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตโรคร้ายไปได้ด้วยดีนะคะ

 

 

 

ส่วนสื่อสารองค์กร

เบอร์โทรศัพท์ โทร 0-4421-7040 ต่อ 1252, 1601  โทรสาร 0-4421-7047

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Go to top