ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   

 

IR food

  

โครงการอบรม “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร”
โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ในวันอังคารที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 15.00น.
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

  

ความสำคัญและที่มาของโครงการ   

             ตามที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและรองรับงานวิจัยของประเทศในหลากหลายสาขามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมานั้น ในการนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงในกลุ่มสาขาวิจัย (3G-WG10) ด้านอาหารและเกษตร มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดโครงการอบรม “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับงานด้านอาหารและการเกษตร” โดยร่วมกับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Virtual Conference Meeting) โดยใช้ Software Zoom ของสถาบันฯ

             กิจกรรมนี้ จะประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ประโยชน์เทคนิคแสงซินโครตรอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านสัตว์ ชีวภาพ การเกษตร และอาหาร โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการทดลองประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 

             โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางเทคนิคการวิเคราะห์ ตัวอย่างผลงานงานวิจัยโดยย่อ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับทีมวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตลอดจนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน

 

วันเวลา/สถานที่ 

                วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

วัตถุประสงค์  

               1. สนับสนุนและพัฒนานักวิจัยและอาจารย์มหาวิทยาลัยในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านอาหารและการเกษตร ณ สถาบันฯ

               2. พัฒนาความร่วมมือด้านการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

               3. เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและสร้างกลุ่มผู้ใช้ใหม่ที่สนใจงานวิจัยทางด้านอาหารและการเกษตร ณ สถาบันฯ

               4. เพื่อสนับสนุนการขอใช้บริการแสงซินโครตรอนและการสร้างผลงานทางวิชาการจากการใช้บริการแสงซินโครตรอนให้แก่สถาบันฯ

 

กลุ่มเป้าหมาย       30 คน

                1. นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก) ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอนและผู้ใช้รายใหม่

                2. บุคลากรภายในสถาบันฯ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร Online  คลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม: วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่             

               • ระบบลำเลียงแสงที่ 4.1 ฝ่ายสถานีวิจัย (ดร.กาญจนา ธรรมนู) เบอร์โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1660-1661

               • ฝ่ายเลขานุการโครงการ ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร
                 (คุณสิร์ดาภัทร รอดไทย) เบอร์โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1602-1603
                 E-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการอบรม 

18 มกราคม พ.ศ. 2565  
08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 - 09:20 น.

เรื่อง “แนะนำภาพรวมเครื่องกำเนิดแสงสยาม”
โดย  ดร.กาญจนา ธรรมนู  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

09:20 - 09:55 น.

เรื่อง “เทคนิค SR IR microspectroscopy กับงานวิจัยทางด้านสัตว์”
โดย  ดร.กาญจนา ธรรมนู  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

09:55 - 10:30 น.

เรื่อง “เทคนิค Deep X-ray lithography สำหรับงานวิจัยทางด้านสัตว์และชีวภาพ”
โดย  ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

10:30 - 10:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 - 11:20 น.

เรื่อง “เทคนิค  X-ray tomography สำหรับงานวิจัยทางด้านอาหารและการเกษตร”
โดย  ดร.ภัคนนันท์ ภัควนิตย์  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

11:20 - 11:40 น.

เรื่อง “เทคนิค SR IR microspectroscopy กับงานวิจัยทางด้านการเกษตร”
โดย  ดร.สุพัชรี ศิริวงศ์  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

11:40 - 12:00 น.

เรื่อง “เทคนิค SR IR microspectroscopy กับงานวิจัยทางด้านอาหาร”
โดย  ดร.ศิริวรรณ ณะวงษ์  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

12:00 - 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 13:30 น.

เรื่อง “ขั้นตอนการขอเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง”
โดย ดร.กาญจนา ธรรมนู สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

13:30 - 15:00 น.

เรื่อง “การประชุมหารืองานวิจัย ร่วมกับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

15:00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

Go to top