2posterCERN 65 Final GSI

 

           โครงการความร่วมมือภายใต้พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม Summer Student Programme 2022 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
ณ สมาพันธรัฐสวิส

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

(จำนวน 4 คน)
ระยะเวลาร่วมโครงการ 8-12 สัปดาห์
มิถุนายน – สิงหาคม 2565

(จำนวน 4 คน)
ระยะเวลาร่วมโครงการ 8 สัปดาห์
กรกฎาคม - กันยายน 2565

1. สัญชาติไทย
2. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 หรือบัณฑิตศึกษาปีที่ 1-2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย
3. อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

4.1 สาขาฟิสิกส์
4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ (มีความรู้ทางด้าน Parallel and Distributed Computing และ/หรือ Cloud Computing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4.4 วิศวกรรมเครื่องกล

4.1 สาขาฟิสิกส์
4.2 สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี)
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

 

สิ่งที่ได้รับผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับ

          1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป– กลับ
          2. ค่าที่พัก
          3. ค่าประกันภัยการเดินทาง
          4. ค่าวีซ่า
          5. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในช่วงเข้าร่วมกิจกรรม
          6. ค่าใช้จ่ายในการกักตัวก่อนและหลังเดินทางจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (หากมี)

 

ตารางกิจกรรมระยะเวลา

กิจกรรม

ช่วงเวลา

1.   ประกาศรับสมัคร

1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564

2.   สัมภาษณ์และคัดเลือกขั้นต้น

พฤศจิกายน 2564

3.   นำรายชื่อผู้ที่เหมาะสม กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ธันวาคม 2564

4.   ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมก่อนการเดินทาง

เมษายน - พฤษภาคม 2565

5.   ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

       -   โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

       -   โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี


มิถุนายน – สิงหาคม 2565

กรกฎาคม - กันยายน 2565

6.   ผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอการเข้าร่วมกิจกรรมต่อคณะอนุกรรมการ

กันยายน 2565

 

           ทั้งนี้ น้องๆ ที่สนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ตารางกิจกรรม และ Download ใบสมัครได้ที่

           1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

           2. จัดส่งใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

 

 

Go to top