019 20170127 220452

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รวมถึงคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ จำนวน 100 ท่าน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ในโอกาสนี้ ดร.ณัฐธวัล ประมาณพล ดร.พินิจ กิจขุนทด และ ดร.ศิรินาฎ ศรีจันทร์ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามอีกด้วย

Go to top