ประกาศคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)


 


          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกระบวนการดำเนินการที่ไม่กระทบสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหาย โดยยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ใช้บริการเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอประกาศนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตามแนบท้ายประกาศนี้
 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                                                                                           

                                                                                                                            รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

                                                                                                                        ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Attachments:
Download this file (1.ประกาศ คกก.สถาบันฯ เรื่องนโนบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ.pdf)BOARD-PDPA-Policy4374 kB265 Downloads