• thaicern_banner

นักศึกษา 

รูป  ชื่อ งานวิจัย นักศึกษา สถานะปัจจุบัน
611 นายสรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม - นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
612 นายวรินท์ แพททริค แม็คเบลน -

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

613

นายจิรพนธ์ เย็นพระพาย

LHCINDIV

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

614 นายนรงฤทธิ์ สมใจอุไรกุล - นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Go to top