• thaicern_banner

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาค ผ่านการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น ได้แก่

  1. โครงการ CERN School Thailand

เป็นโครงการจัดการประชุมที่ดำเนินการจัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค และเครื่องตรวจวัดอนุภาค รวมถึงรวบรวมนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคในประเทศไทยเพื่อรวมตัวกันเป็น particle physics consortium

 51

1st CERN School Thailand 2010
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-13 ตุลาคม 2553 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ

52

2nd CERN School Thailand 2012
จัดขึ้นระหว่าง 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=159067

  1. โครงการ Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop (อนุภาคน้อย)

เป็นโครงการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

1st Thailand Experimental Particle Physics Novice Workshop 2012
จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=159066

  1. โครงการอบรมครูฟิสิกส์ไทย

เป็นโครงการอบรมที่จัดขึ้นเพื่อสานต่อโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ครูฟิสิกส์ระดับมัธยม ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค โครงการนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพ และจะได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Go to top