• thaicern_banner

 CERN DESY banner web2

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น
ณ สมาพันธรัฐสวิส

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

(จำนวน 4 คน)

ระยะเวลาร่วมโครงการ 8-12 สัปดาห์

มิถุนายน – สิงหาคม 2565

(จำนวน 4 คน)

ระยะเวลาร่วมโครงการ 8 สัปดาห์

กรกฎาคม - กันยายน 2565

1. สัญชาติไทย

2. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 หรือบัณฑิตศึกษาปีที่ 1-2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย

3. อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร

    เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

4.1 สาขาฟิสิกส์ 

4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ (มีความรู้ทางด้าน Parallel and Distributed Computing และ/หรือ Cloud Computing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)   

4.3  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4.4  วิศวกรรมเครื่องกล   

4.1   สาขาฟิสิกส์ 

4.2   สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

5. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี)

6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

 

สิ่งที่ได้รับผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับ

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป– กลับ
  2. ค่าที่พัก
  3. ค่าประกันภัยการเดินทาง
  4. ค่าวีซ่า
  5. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในช่วงเข้าร่วมกิจกรรม
  6. ค่าใช้จ่ายในการกักตัวก่อนและหลังเดินทางจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) (หากมี)

 

ตารางกิจกรรมระยะเวลา

กิจกรรม

ช่วงเวลา

1. ประกาศรับสมัคร

1 กันยายน –30 พฤศจิกายน 2564

2. สัมภาษณ์และคัดเลือกขั้นต้น

พฤศจิกายน 2564

3. นำรายชื่อผู้ที่เหมาะสม กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ธันวาคม 2564

4. ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมก่อนการเดินทาง

เมษายน - พฤษภาคม 2565

5. ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

-  โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

-   โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

มิถุนายน – สิงหาคม 2565

กรกฎาคม - กันยายน 2565

6. ผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอการเข้าร่วมกิจกรรมต่อคณะอนุกรรมการ

กันยายน 2565

 

1

2

(อัพโหลดหลักฐานเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 100 MB)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น

คุณสุนิสา วงค์เหล็ก E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0-4421-7040 ต่อ 1219 หรือ 093-4732245

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

คุณปานกมล ศรสุวรรณ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0 2529 7100 ต่อ 77206 หรือ 0 81006 5454

 

Go to top