ห้องปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (Elecronic laboratory)

      ห้องปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ คือห้องที่อยู่ในสภาวะควบคุม เป็นสถานที่สำหรับใช้ทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ และอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ภายในห้องปฏิบัติการประกอบไปด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ

Picture4

 

การให้บริการ

          ห้องปฏิบัติการอิเล็ทรอนิกส์ให้บริการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า สำหรับการวัดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ที่มีการตอบสนองทางไฟฟ้า เช่น เซ็นเซอร์ เซลล์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าทั้งหมด เป็น เครื่องมือที่ความละเอียดในการวัดที่ค่อนข้างสูง ครอบคลุมการวัดและทดสอบเซ็นเซอร์ที่ให้การตอบสนองทางไฟฟ้าได้ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ออกแบบการทดสอบเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ นอกจากการบริการอุปกรณ์เครื่องมือวัดแล้ว ยังมีบริการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบ ควบคุมเพื่อให้สามารถนำชิ้นงานที่ทดสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ประกอบเข้ากับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ปรับเทียบสัญญาณให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้เชิงพาณิชย์อีกด้วย ผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นภายในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์นี้มีมากมายหลาย หลายผลงาน เช่น อุปกรณ์ประมวลค่าความชื้นของโรงเรือนเลี้ยงเป็ด-ไก่, ตู้เพาะเลี้ยงถังเช่าอัตโนมัติ, เครื่อง แสดงผลอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา และอุปกรณ์วัดเชิงแสงแบบพกพา เป็นต้น

 Picture5

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top