ระบบลำเลียงแสงที่ 6: Deep X-ray Lithography (DXL) ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการต่อไปนี้

- ระบบลำเลียงแสงที่ 6: Deep X-ray Lithography (DXL)

- ห้องปฎิบัติการสะอาด (Clean Room)

- ห้องปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนจุลภาค (Microfabrication Laboratory)

- ห้องปฏิบัติการ Lab on a chip

- ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Laboratory)

 

          เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ทางส่วนงานได้เตรียมข้อมูลการให้บริการและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ สอดคล้องกับระเบียบการให้บริการของสถาบันฯ โดยผู้ใช้บริการสามารถศึกษาและทดลองทำแบบทดสอบเพื่อความเข้าใจก่อนใช้บริการได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

arrows  คู่มือและแบบทดสอบประจำห้องปฏิบัติการอาบรังสีเอกซ์ ระบบลำเลียงแสงที่ 6

arrows  คู่มือและแบบทดสอบห้องปฎิบัติการห้องสะอาด

arrows  คู่มือและแบบทดสอบห้องปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนจุลภาค

arrows  คู่มือและแบบทดสอบห้องปฏิบัติการ Lab on a chip

arrows  คู่มือและแบบทดสอบห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top