ห้องปฏิบัติการบนชิป (Lab on a chip laboratory)           

          ห้องปฎิบัติการบนชิป (Lab on a chip laboratory) คือสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค  เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับทดสอบงานระบบของไหลจุลภาค (Microfluidic chip) โดยสามารถประยุกต์ใช้สำหรับงานวิจัยทางด้านการเกษตร การแพทย์ และอื่นๆ เช่น การเพาะเลี้ยงเซลล์สาหร่ายในระบบของไหลจุลภาค การผสมสาร 2 ชนิดด้วยระบบของไหลจุลภาค การตรวจจับและนัดจำนวนอนุภาคในระบบของไหลจุลภาค การตรวจจับการไหลเวียนของเซลล์มะเร็งในระบบของไหลจุลภาค เป็นต้น

Lab on chip 3

การให้บริการ

       ให้บริการห้องปฏิบัติการในการเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน เช่น กระบวนการทำความสะอาดชิ้นงานด้วยเครื่องPlasma 200W โดยการใช้แก็ส O2 และ Ar กระบวนการ plasma bonding เป็นต้น  รวมถึงให้บริการการทดสอบของไหลจุลภาคสำหรับงานวิจัยทางด้านชีวภาพ การเกษตร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Lab on chip 4

 

video2

 

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top