• thaicern_banner

425454 4237320097904 1403197130 n

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น

นักศึกษา 

รูป  ชื่อ งานวิจัย นักศึกษา สถานะปัจจุบัน
551 นายนวเดโช ชาญขุนทด The New Model of Central Beam Pipe in The Inner Tracking System (ITS) of the ALICE Experiment นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาปริญญาเอก PhD in Chemical and Process Engineering (Nanotechnology)
(Uni of Leeds, UK )
552 นายรัฐกร แก้วอ่วม Efficiency Study of Inclusive Vector Boson Fusion High-level Trigger นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์

ครูสอนฟิสิกส์ 

รูป  ชื่อ ครู สถานะปัจจุบัน
551

นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์ 

(ชื่อเดิม นายสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์)

ครูฟิสิกส์ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

จ.อุดรธานี
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29
552 นางสาว ชุลีณี พาหุรัตน์ ครูฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร  ครูฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Go to top