• thaicern_banner

IMG 2815

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น

นักศึกษา 

รูป  ชื่อ งานวิจัย นักศึกษา สถานะปัจจุบัน
Screenshot 3 นายฐาปกรณ์  ภู่ลำพงษ์  RF Components Fabrication and measurements 
for CLIC study 
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
2553 2 นายอภิมุข วัชรางกูร CMS Upgrade geometry Phase I นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ครูสอนฟิสิกส์ 

รูป ชื่อ ครู สถานะปัจจุบัน
532 นางสาวสุพัตรา ทองเนื้อห้า ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลาออกจากราชการ
531 นางสาวพิมพร ผาพรม ครูฟิสิกส์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ ครูฟิสิกส์ (วิทยฐานะชำนาญการ) โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ และกำลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Go to top