• thaicern_banner

โครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก นักวิจัยไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น และพัฒนาให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับเซิร์น

เป็นโครงการร่วมมือวิจัยโดยการส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือนักวิจัยเข้าร่วมทำงานวิจัย ฝึกฝน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยในกลุ่มการทดลอง CMS เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้กลับมาสู่ประเทศไทย

611 612 

ปัจจุบันได้ส่งนักวิจัยจำนวน 2 คน คือ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ และ Dr. Emanuele Simili จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปทำงานวิจัย ณ เซิร์น

613

นายทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอกที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และกำลังทำงานวิจัยอยู่ที่เซิร์น ซึ่งช่วยประสานงานและพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยกับเซิร์น

614

นางสาวชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางฟิสิกส์อนุภาคที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะเดินทางไปทำงานวิจัยที่เซิร์นในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2555 นี้

615 616

ประเทศไทยยังได้รับความช่วยเหลือจาก Professor Dr. Emmanuel Tsesmelis ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการเซิร์น และ Professor Dr. Albert De Roeck รองโฆษกกลุ่มการทดลองสถานีตรวจวัดอนุภาคซีเอ็มเอส (CMS) ของเซิร์นในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษา จำนวน 2 คน คือ นายจตุพร พันตรี และนายฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์ ผู้ได้รับทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาทางด้าน Particle Physics ณ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร

Go to top