• thaicern_banner

โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น

High School Visit Programme

stu

ในคราวเดินทางมายังประเทศไทยของ Prof. Emmanuel Tsesmelis เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลุ่มการทดลอง ALICE เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2555 Prof. Emmanuel Tsesmelis ได้กราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสนอให้จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยไปศึกษาดูงานที่เซิร์น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทดลองขนาดใหญ่ระดับโลก รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

ในปี พ.ศ. 2556 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น จำนวน 10 คน โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับดำเนินงานสนองพระราชดำริข้างต้น ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ในช่วงระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2556

และในปีต่อ ๆ มาเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์นและเดซี ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จึงได้ให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากหลากหลายกลุ่มโรงเรียนมากยิ่งขึ้น โดยได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 12 คน และครูผู้ควบคุมนักเรียน จำนวน 2 คน ที่มีความเหมาะสมเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
 2. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนนานาชาติ และได้รับประสบการณ์โดยตรงด้านการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ในศูนย์วิจัยระดับโลก เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

         นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

          ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี (ระยะเวลา 7 วัน รวมวันเดินทาง)

หน่วยงาน/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • โครงการ พสวท./โครงการโอลิมปิค / โครงการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ (โควตาส่งรายชื่อนักเรียน 6 คน ครู 2 คน)
 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) (โควตาส่งรายชื่อนักเรียน 6 คน ครู 2 คน)          
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ / กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย/โครงการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ
 3. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.)
  • (โควตาส่งรายชื่อนักเรียน 6 คน ครู 2 คน)        
 4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (โควตาส่งรายชื่อนักเรียน 4 คน ครู 1 คน)
 5. โครงการ JSTP (Junior Science Talent Project) (โควตาส่งรายชื่อนักเรียน 3 คน)
  • ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 6. โรงเรียนจิตรลดา (โควตาส่งรายชื่อนักเรียน 2 คน ครู 1 คน)
 7. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โควตาส่งรายชื่อนักเรียน 3 คน)
 8. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (โควตาส่งรายชื่อนักเรียน 2 คน ครู 1 คน) 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

(นักเรียน จำนวน 12 คน)

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์)
 2. มีผลการเรียนดังนี้
  1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.50
  2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี)
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง
 5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 6. สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดช่วงระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

 (ครูผู้ควบคุมนักเรียน จำนวน 2 คน)

 1. เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับไฟฟ้า/แม่เหล็ก และฟิสิกส์อะตอม หรือฟิสิกส์นิวเคลียร์ (มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี)
 3. มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องควบคุม ดูแลนักเรียนเป็นหมู่คณะ
 4. ควรมีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง
 6. สามารถเดินทางร่วมกับคณะนักเรียน เพื่อควบคุม ดูแลคณะนักเรียนตลอดช่วงระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
Go to top