energy havesting header1

          ด้วยความตระหนักถึงวิกฤติการณ์ทางด้านพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทั่วโลกจึงหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีหรือวิธีการเพื่อนำมาช่วยในการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting หรือ Energy Scavenging) จากแหล่งพลังงานที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

energy havesting 1 

(https://lordoffreedom.wordpress.com/2018/08/06/)

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัย “พื้นกำเนิดพลังงานเพียโซอิเล็กทริก หรือ Energy harvesting floor using piezoelectric frequency” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อาศัยหลักการกำเนิดพลังงานจากการสั่นสะเทือนเมื่อมีการเดินผ่าน กดทับ หรือเหยียบลงบนพื้นวัสดุเพียโซอิเล็กทริก โดยที่วัสดุเพียโซอิเล็กทริกจะทำหน้าที่แปลงพลังงานทางกลเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำได้ หรือหากมีการติดตั้งพื้นกำเนิดพลังงานในวงกว้างขึ้นก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดพลังงานที่มากพอจนกลายเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ซึ่งจากผลงานวิจัยของเราได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาความสามารถในการเก็บเกี่ยวพลังงานได้สูงยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าในระดับมิลลิวัตต์ได้

 

energy havesting 2

 

energy havesting 3

 ต้นแบบพื้นกำเนิดพลังงานเพียโซอิเล็กทริก

 

ติดตามผลงานวิจัยได้ที่:

arrows https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924424717320095

arrows https://www.mdpi.com/2071-1050/11/20/5582

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top