สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) ได้ทำการส่งมอบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ “สหายลิขิต” แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้นำไปใช้งานในการเพิ่มคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

,

POWERPOINT TEMPLATE 06

Go to top