1200x400 fill banner dps

ประกาศราคากลาง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา

ประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินการ เกี่ยวกับพัสดุ

 ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 66 44 217 040 โทรสาร: 66 44 217 047 อีเมล์: purchase@slri.or.th

@admin@

 

Go to top