หลักการและเหตุผล

เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน จัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ด้วยศักยภาคของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน สถาบันจึงเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่มีให้บริการแสงซินโครตรอน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

เพื่อเป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น สถาบันเล็งเห็นว่า การสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านงานศิลปะและการออกแบบจะเป็นสะพานเชื่อมให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายยิ่งขึ้น สถาบันจึงได้จัดโครงการประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน (Synchrotron Art Award) ในหัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่ (Light Wave and Frequency) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้มีการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและการออกแบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านศิลปกรรมและการออกแบบของประเทศ ก่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน ในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ศิลปินและนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอเรื่องราวผ่านงานทัศนศิลป์ ในหัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่ (Light Wave and Frequency)”
 2. เพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ศาสตร์และศิลป์) เข้าด้วยกัน

หัวข้อการประกวด

แสง คลื่น และความถี่

Light, Wave and Frequency

ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น

280,000 บาท

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท

1. ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลละ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัล

 

2. ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (สูงสุดระดับปริญญาตรี)

รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย
ได้รับรางวัลละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัล

 

 

ประเภทผลงานส่งเข้าประกวด

 1. ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ
 2. ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ (ลอยตัว)
 3. ผลงานสื่อผสม (Mix Media Art/Time-Based Media)

 

 

รายละเอียดกฎกติกาการส่งภาพประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง เป็นผลงานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ มีสภาพสมบูรณ์ โครงสร้างแข็งแรง ติดอุปกรณ์เรียบร้อย พร้อมที่จะจัดแสดงงานนิทรรศการ
 2. ผลงานทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกินด้านละ 100 เซนติเมตร
 3. กรณีเป็นผลงาน 3 มิติ / ผลงานที่มีการติดตั้ง ผู้ส่งผลงานต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและติดตั้งผลงานให้เป็นที่เรียบร้อย โดยแนบหรืออธิบายรายละเอียดวิธีการติดตั้งผลงานให้ชัดเจน
 4. กรณีผลงานสื่อผสม (Mix Media Art) จะต้องมีความยาวไม่เกิน 100 เซนติเมตร
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และ/หรือ ไม่เคยเผยแพร่ และ/หรือ ร่วมแสดงนิทรรศการใดๆ มาก่อน
 6. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้น และผลงาน 1 ชิ้น สามารถส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อผลงานไม่เกิน 50 ตัวอักษร และคำบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานไม่เกิน 200 ตัวอักษร พร้อมชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ลงในใบสมัครให้ครบถ้วน หากข้อมูลไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด (ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ : www.slri.or.th/synchrotronartaward )
 8. ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน และจัดส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองทั้งหมด
 9. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 10. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อทุกประเภท
 11. หากปรากฏว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. รับสมัครเฉพาะผู้ที่ยอมรับข้อตกลงข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจตัดสินงดรางวัลใดก็ได้ หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผลงานที่สมควรที่จะได้รับรางวัล

 

 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

 

• รอบแรก ส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล มาทางอีเมล์ Synchrotronartaward@gmail.com

 1. ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ ส่งผลงานตามขนาดจริง ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 72 dpi ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น
 2. ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ ให้ถ่ายภาพผลงานทั้งหมด 5 ด้าน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น
 3. ผลงานในรูปแบบสื่อผสม ให้ถ่ายภาพผลงาน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น
 4. ผลงาน Time-Based Media ให้อัพโหลดไฟล์และส่งลิงค์มาทางอีเมล์
 5. อัพโหลดไฟล์ภาพ พร้อมไฟล์แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด ที่พิมพ์ข้อมูลเรียบร้อย ภายในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยภาพที่ผู้จัดได้รับไฟล์สมบูรณ์แล้ว จะแจ้งกลับไปทางอีเมล์
 6. ประกาศผลรอบแรก ภายในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ทาง Facebook Fanpage Synchrotronartaward

 

• รอบสอง ถ้าผลงานใดผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องส่งผลงานจริง โดยส่งได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนนำส่ง ระหว่างวันที่ 14 - 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เว้นวันหยุดราชการ
 2. ส่งทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และส่งถึง โครงการประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถ.มหาวิทยาลัย
  ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 3. ประกาศผล 31 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง หากมีความเสียหายใดๆ  เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบความเสียหายนั้น

 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252 (กุลธิดา)

 

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

 1. ประเภทประชาชนทั่วไป : ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา : บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 25 ปี สัญชาติไทย และต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป

 

คณะกรรมการตัดสิน

 1. ศาสตารจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
 2. นายนิวัติ ชนุหะชา
 3. นายสันติ ลอรัชวี
 4. นายณัฐวิทย์ ทองประเสริฐ
 5. นายเทวฤทธิ์ พันธุเพียร

ส่งผลงานวันนี้ - 30 ธันวาคม 2562

ประกาศผล 31 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ 0  4421 7040 ต่อ 1252, 1254

อีเมล์ kultida@slri.or.th ; tewarit@slri.or.th ; weerapun@slri.or.th

SYNCHROTRON ART Award

ประกาศผลรอบแรก

ที่มาโครงการ

รายละเอียดการประกวด

ติดต่อสอบถาม

คณะกรรมการตัดสิน

Copyright © 2019 Synchrotron Light Research Institute (Public Organization). All Rights Reserved.

หลักการและเหตุผล

เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน จัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา ด้วยศักยภาคของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน สถาบันจึงเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่มีให้บริการแสงซินโครตรอน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

เพื่อเป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น สถาบันเล็งเห็นว่า การสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านงานศิลปะและการออกแบบจะเป็นสะพานเชื่อมให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายยิ่งขึ้น สถาบันจึงได้จัดโครงการประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน (Synchrotron Art Award) ในหัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่ (Light Wave and Frequency) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้มีการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและการออกแบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านศิลปกรรมและการออกแบบของประเทศ ก่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน ในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ศิลปินและนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอเรื่องราวผ่านงานทัศนศิลป์ ในหัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่ (Light Wave and Frequency)”
 2. เพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ผ่านความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ (ศาสตร์และศิลป์) เข้าด้วยกัน

หัวข้อการประกวด

แสง คลื่น และความถี่

Light, Wave and Frequency

ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น

280,000 บาท

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท

1. ประเภทประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลละ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัล

 

2. ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (สูงสุดระดับปริญญาตรี)

 • รางวัลชนะเลิศ
  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย
  ได้รับรางวัลละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร รวม 3 รางวัล

 

ประเภทผลงานส่งเข้าประกวด

 1. ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ
 2. ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ (ลอยตัว)
 3. ผลงานสื่อผสม (Mix Media Art/Time-Based Media)

 

รายละเอียดกฎกติกาการส่งภาพประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง เป็นผลงานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ มีสภาพสมบูรณ์ โครงสร้างแข็งแรง ติดอุปกรณ์เรียบร้อย พร้อมที่จะจัดแสดงงานนิทรรศการ
 2. ผลงานทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกินด้านละ 100 เซนติเมตร
 3. กรณีเป็นผลงาน 3 มิติ / ผลงานที่มีการติดตั้ง ผู้ส่งผลงานต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและติดตั้งผลงานให้เป็นที่เรียบร้อย โดยแนบหรืออธิบายรายละเอียดวิธีการติดตั้งผลงานให้ชัดเจน
 4. กรณีผลงานสื่อผสม (Mix Media Art) จะต้องมีความยาวไม่เกิน 100 เซนติเมตร
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และ/หรือ ไม่เคยเผยแพร่ และ/หรือ ร่วมแสดงนิทรรศการใดๆ มาก่อน
 6. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้น และผลงาน 1 ชิ้น สามารถส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อผลงานไม่เกิน 50 ตัวอักษร และคำบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานไม่เกิน 200 ตัวอักษร พร้อมชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ลงในใบสมัครให้ครบถ้วน หากข้อมูลไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด (ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ : www.slri.or.th/synchrotronartaward )
 8. ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน และจัดส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองทั้งหมด
 9. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 10. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อทุกประเภท
 11. หากปรากฏว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. รับสมัครเฉพาะผู้ที่ยอมรับข้อตกลงข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจตัดสินงดรางวัลใดก็ได้ หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผลงานที่สมควรที่จะได้รับรางวัล

 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

 

• รอบแรก ส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล มาทางอีเมล์ Synchrotronartaward@gmail.com

 1. ผลงานในรูปแบบ 2 มิติ ส่งผลงานตามขนาดจริง ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 72 dpi ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น
 2. ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ ให้ถ่ายภาพผลงานทั้งหมด 5 ด้าน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น
 3. ผลงานในรูปแบบสื่อผสม ให้ถ่ายภาพผลงาน ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น
 4. ผลงาน Time-Based Media ให้อัพโหลดไฟล์และส่งลิงค์มาทางอีเมล์
 5. อัพโหลดไฟล์ภาพ พร้อมไฟล์แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด ที่พิมพ์ข้อมูลเรียบร้อย ภายในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยภาพที่ผู้จัดได้รับไฟล์สมบูรณ์แล้ว จะแจ้งกลับไปทางอีเมล์
 6. ประกาศผลรอบแรก ภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2563 ทาง Facebook Fanpage Synchrotronartaward

 

• รอบสอง ถ้าผลงานใดผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องส่งผลงานจริง โดยส่งได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนนำส่ง ระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เว้นวันหยุดราชการ
 2. ส่งทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2562 และส่งถึง โครงการประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถ.มหาวิทยาลัย
  ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 3. ประกาศผล 31 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง หากมีความเสียหายใดๆ  เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบความเสียหายนั้น

 

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252 (กุลธิดา)

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

 1. ประเภทประชาชนทั่วไป : ประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ประเภทนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา : บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 25 ปี สัญชาติไทย และต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป

 

คณะกรรมการตัดสิน

 1. ศาสตารจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
 2. นายนิวัติ ชนุหะชา
 3. นายสันติ ลอรัชวี
 4. นายณัฐวิทย์ ทองประเสริฐ
 5. นายเทวฤทธิ์ พันธุเพียร

ส่งผลงานวันนี้ - 30 ธันวาคม 2562

ประกาศผล 31 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เบอร์โทรศัพท์ 0  4421 7040 ต่อ 1252, 1254

อีเมล์ kultida@slri.or.th ; tewarit@slri.or.th ; weerapun@slri.or.th

Copyright © 2019 Synchrotron Light Research Institute

(Public Organization). All Rights Reserved.