Menu
   

DSC 5883

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ตลอดจนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าหารืองานวิจัยและเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมี ศ. น. ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะผู้บริหารให้ การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในโอกาสนี้ รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานเยี่ยมชม และหารืองานวิจัย (Open House) โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีโอกาสมาหารืองานวิจัยร่วมกัน ซึ่งทางซินโครตรอน ได้จัดกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย งานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ นำทีมโดย ดร.พินิจ กิจขุนทด รักษาการผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 5.2 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นำทีมโดย ดร.กาญจนา ธรรนู รักษาการผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 4.1 และด้านเทคนิคและวิศวกรรม นำทีมโดย ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการ พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะผู้แทนจากบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด และบุคลากร ได้มาทำความรู้จักกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ทั้งผลการดำเนินงานของสถาบัน การใช้ประโยชน์ของแสงซินโครตรอนสำหรับงานวิจัยทั้งสำหรับภาพวิชาการและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามวิจัยอีกด้วย

“เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ถือเป็นเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ระดับ world class ใช้ในงานวิจัยได้หลากหลายด้าน หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้มาร่วมหารือและทำวิจัยร่วมกันมากขึ้น จะถือเป็นการ ‘เสริมแกร่ง’ ให้กับทั้ง 2 หน่วยงาน พัฒนาผลงานวิจัยให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor สูง นำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สู่ความเป็นอันดับ 1 ในประเทศด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งการพัฒนางานวิจัยเหล่านี้จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาแก่ภาคประชาชน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 อย่างแท้จริง” โดย รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Go to top