Menu
   

DSC01433

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทางสถาบันไดมอนด์ (Diamond Light Source) ซึ่งเป็นสถาบันแสงซินโครตรอนระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจด้านการวิจัยแสงซินโครตรอน กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประเทศไทย

โดยมีศาสตราจารย์ Andrew Harrison ประธานกรรมการบริหารไดมอนด์และ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวัจยแสงซินโครตรอน เป็นผู้ลงนาม และมีคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ (International Advisory Committee) เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอวานี รีเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

DSC01420 DSC01426

DSC01430

การลงนามในครั้งนี้เป็นการต่ออายุบันทึกข้อตกลงที่ได้มีการลงนามในครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมาทางไดมอนด์และสถาบันฯได้มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนบุคคลากรและการจัดประชุมอบรมทางวิชาการร่วมกัน การลงนามในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและการวางแผนความร่วมมือที่จะมีต่อไปในอนาคต อันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนและยกระดับการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านแสงซินโครตรอน​

Go to top