Menu
   

32169002 1462333453871181 3374032527126691840 n

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากสถาบันเจ้าภาพผู้จัดการประชุมวิชาการ Science for Development ให้เข้าร่วมการประชุม และร่วมเป็น Panelist ในการประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อ "Science Models and Development"

โดยมี ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย ในฐานะ Chair of the LAAAMP Regional Usage & Strategic Plan Committee for Southeast Asia และนางสมหมาย แช่มภุชา ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วย

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ International Center for Interdisciplinary Science and Education (ICISE) เมืองกวีเญิน เวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทของวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเข้าร่วมอภิปรายแสดงความเห็นว่า วิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะสนับสนุนการสร้างความร่วมมือบนความหลากวัฒนธรรมได้อย่างไร

โดยในการร่วมอภิปราย ผู้อำนวยการฯ ได้นำเสนอการบริหารงาน การพัฒนากลยุทธ์ การจัดโปรแกรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนแก่บุคลากรและนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่สถาบันฯ ดำเนินการจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ รวมทั้งนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนาความรู้และบุคคลากรอีกด้วย

การประชุมนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสังคมนิยมเวียดนาม ยูเนสโก และเซิร์น การได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึง เป็นการแสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากองค์กรระดับสากล

ภาพ/ข่าว : สมหมาย แช่มภุชา

Go to top