Menu
   

DSC 5315

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กามหาชน) จัดกิจกรรม ค่ายลำแสงซินโครตรอน ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิตรลดา เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2561

โดยมี ศาตราจารน์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ค่ายลำแสงซินโครตรอน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งหลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการจัดกิจกรรมปีแล้ว ในปีนี้จึงมีการปรับกิจกรรมการทดลอง ที่เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการทดลองมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้ทำการทดลองที่มีการใช้แสงซินโครตรอนจริงๆ เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ 3 มิติด้วยแสงซินโครตรอน (x- ray microtomography) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระดับจุลภาคของหนอนปลอก โดยเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง การนำตัวอย่างเข้าไปวัดด้วยแสงซินโครตรอน การเก็บข้อมูลการวัด ตลอดจนการวิเคาระห์ผลการทดลอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทดลองอื่นๆ อีกเช่น การสั่นพ้องของแก้วไวน์ การบังคับอนุภาคด้วยแม่เหล็ก และการสร้างโครงสร้างขนาดเล็ก เป็นต้น โดยในส่วนของกิจกรรมการทดลองการสร้างโครงสร้างขนาดเล็ก ทุกคนจะได้ชิ้นงานโครงสร้างขนาดเล็กลวดลายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนจิตลดา กลับบ้านไปอีกด้วย

Go to top