40330115 1911774212203247 1131367494699712512 o

ซินโครตรอน จัดอบรบ ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 หวังยกระดับอุตสาหกรรมวัสดุศาสตร์ไทยสู่สากล ซินโครตรอนไทยแลนด์ เซ็นทรัลแล็บ จัดอบรม “ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม” ด้านวัสดุแนวใหม่และเทคโนโลยีล้ำยุค เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

ภายใค้แนวคิด Frontier Materials & Cutting Edge Technology มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสู่อุตสาหกรรมด้านวัสดุศาสตร์ และร่วมเสวนาเปิดมุมมองเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ในอนาคตของไทย ขยายขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรม ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ด้านวัสดุแนวใหม่และเทคโนโลยีล้ำยุค เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมว่า 80 ท่าน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านวัสดุศาสตร์ และสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับภาคเอกชนในการเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชน และสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้แก้โจทย์ปัญหาในอุตสาหกรรมได้ ในโอกาสนี้ ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายภาพรวมของสถาบันฯ จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การแก้ปัญหาและการสร้างมูลค่าเพิ่มในกับงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ โดย ผศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแนวโน้มนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต โดย อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังมีการเสวนา หัวข้อ “วัสดุแนวใหม่และเทคโนโลยีล้ำยุค - Frontier Materials & Cutting Edge Technology” จาก 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม ได้แก่ ผศ.ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณณัฐพร ลายคราม จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด คุณสิทธิพงษ์ เพ็งพานิช จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด และคุณปิ่นกมล เรืองเดช จาก บริษัท ริชชี่ จำกัด และปิดท้ายด้วยการบรรยายแนะนำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และเทคนิคต่างๆ จากนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของซินโครตรอน รวมถึงการให้รูปแบบการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

Go to top