Menu
   
aum2018 24
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานสถานะปัจจุบันและการเข้ามาร่วมใช้แสงซินโครตรอนและห้องปฏิบัติการแสงสยาม รวมถึงเป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้ฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม ระบบลำเลียงแสงสถานีทดลอง ตลอดจนการให้บริการแสงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ฯ และทิศทางการวิจัยภายในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ใช้ฯ ให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยระหว่างกัน โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 150 ท่าน . . กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายสถานะปัจจุบันและอนาคตของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน โดย ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย การรายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการ ผลงานวิจัย โดย นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2561 ที่คัดเลือกจากผู้ใช้แสงซินโครตรอนที่มีผลงานวิจัยต่อเนื่องและมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ โดยในปีมี 2 รางวัลได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวัสดุศาสตร์ จากผลงานของ รศ. ดร.เมตตา เจริญพานิช และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากผลงานของ ผศ.ดร. บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ พร้อมกันนี้ นางสาวปุณยนุช อดุลยฤทธิกุล นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดนิยม จากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ในหัวข้องานวิจัย “Metformin and p38 MAPK inhibitor, SB203580, reduced bone porosity in lean type 2 Diabetic rat” อีกด้วย . . สำหรับการประชุมกลุ่มผู้ใช้ฯ ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นออกเป็น กลุ่ม Materials Science และ กลุ่ม Bio-Science เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ฯ ได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็นและปัญหาที่พบในการใช้บริการห้องปฏิบัติการแสงสยาม อันนำไปสู่การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนต่อไป
Go to top