3GeV 05

ด้วยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีแนวคิดในการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นใหม่ที่มีระดับพลังงาน 3 GeV ขึ้นในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงได้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้มีบทบาททางการผลิตอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของชาติ

ในการนี้ ขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

  • หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างครุภัณฑ์/เครื่องมือวิทยาษสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
  • หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสถาบันศึกษาที่สนใจให้การสนับสนุนลงทุนสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและระบบที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการสร้างเครื่องกำเนิดซินโครตรอนพลังงาน 3GeV ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถแสดงความประสงค์เพื่อเข้าร่วมหารือ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามข้อมูลมาได้ที่โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1609 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 นี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปสาระสำคัญโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ ดังเอกสารแนบ

** สถาบันจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ของการเข้าร่วมหารือของกลุ่มเป้าหมาย

เอกสารสรปสาระสำคญโครงการสรางเครองก Page 1

เอกสารสรปสาระสำคญโครงการสรางเครองก Page 2

Go to top