Menu
   

banner

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การประยุกต์ใช้เทคนิค XAS เพื่อวิเคราะห์สถานะทางเคมีและโครงสร้างในระดับอะตอมขั้นสูง”

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

         ด้วย ระบบลำเลียงแสงที่ 8 สำหรับเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้บริการทางด้านเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์แก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จากการปรับปรุงทางเทคนิคการตรวจวัดมาอย่างสม่ำเสมอและการสะสมประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลระบบลำเลียงแสง ทำให้ขณะนี้สถานการณ์ให้บริการของสถานีวิจัย BL8:XAS อยู่ในระดับที่ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้บริการในประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยสเปกตรัมที่วัดได้มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพสัญญาณเพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุและโครงสร้างของสารประกอบขั้นสูง สามารถตรวจวัดองค์ประกอบธาตุที่มีความเข้มข้นต่ำได้ถึงระดับ 50 ppm ด้วยฟลักซ์ของโฟตอนสูงสุดในระดับ 1011 photon.s-1 ที่กระแส 100mA โดยสารตัวอย่างไม่ถูกทำลายระหว่างการวัดและสามารถอยู่ได้ทั้งในสถานะของแข็งและของเหลว ในขณะนี้สามารถตรวจวัดได้สองระบบ คือ การตรวจวัดแบบส่องผ่านและการตรวจวัดแบบฟลูโอเรสเซนส์

         อย่างไรก็ดี เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้บริการสำหรับเทคนิค XAS ยังคงสามารถขยายได้อีกมาก เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้หลากหลายสาขา ทั้งนี้ เพื่อรองรับการให้บริการแสง ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8: XAS ที่ยังคงมีอยู่ใกล้เคียงอย่างเพียงพอต่อกลุ่มผู้ใช้ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีกลุ่มวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ อยู่หลายกลุ่ม แต่ยังมีผู้ใช้บริการเทคนิค XAS ในสัดส่วนน้อย

         เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทางเทคนิคและสนับสนุนการเข้าถึงรายละเอียดสำหรับการประยุกต์ใช้ XAS สำหรับงานวิจัยในด้านต่างๆ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการที่ติดปัญหาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำข้อมูลที่วัดแล้วมาปรึกษาและเรียนรู้ตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น กลุ่มนักวิจัยของสถานีวิจัย BL8: XAS จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคนิค XAS เพื่อวิเคราะห์สถานะทางเคมีและโครงสร้างในระดับอะตอมขั้นสูง” ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจ โดยมีหัวข้อที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. แนะนำแสงซินโครตรอน ระบบลำเลียงแสงที่ 8 และเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์
  2. การประยุกต์ใช้ XAS ในงานวิจัยสาขาต่างๆ
  3. การสาธิตการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Linear combination fit, FEFF calculation และ EXAFS fitting
  4. การอภิปรายข้อซักถามและความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยใหม่

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของสถาบันในเทคนิค XAS
  2. เพื่อให้คำปรึกษากับกลุ่มผู้ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ภายหลังจากที่ได้สเปคตรัมจากการวัด
    ณ ระบบลำลำเลียงแสงที่ 8
  3. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง
  4. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูล XAS มากขึ้น

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

กำหนดการจัดอบรม ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดข้อมูล ให้แจ้งความความประสงค์เข้าร่วมอบรม “การประยุกต์ใช้เทคนิค XAS เพื่อวิเคราะห์สถานะทางเคมีและโครงสร้างในระดับอะตอมขั้นสูง” ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  พร้อมแนบใบสมัคร [ ดาวน์โหลดใบสมัครและให้ส่งข้อมูลกลับมายัง ส่วนบริการผู้ใช้ ที่ E-mail Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ นางสาวสิร์ดาภัทร รอดไทย ส่วนบริการผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1603

Attachments:
Download this file (ใบสมัคร_XAS_CU_2018.docx)ใบสมัคร_XAS_CU_2018.docx14 kB2 Downloads
Go to top