banner

โครงการอบรม “Synchrotron Radiation Applications on XAS Data Analysis and Introduction to XPS Technique”

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ความสำคัญและที่มาของโครงการ 

         เนื่องด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีนโยบายสนับสนุนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน ให้เข้ามาใช้บริการโดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่องานวิจัย นั้น จากที่ผ่านมา ระบบลำเลียงแสงที่ 2.2: TRXAS และระบบลำเลียงแสงที่ 5.2: SUT-NANOTEC-SLRI ซึ่งเป็นสถานีทดลองด้านเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้ใช้เดิมได้มีการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานผู้ใช้บริการใหม่ และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทางระบบลำเลียงแสงได้กำหนดจัดโครงการอบรม “Synchrotron Radiation Applications on XAS Data Analysis and Introduction to XPS Technique” ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการและการอบรมปฏิบัติการโดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการทดลอง มีส่วนร่วมในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่าง ๆ อีกด้วย

วันเวลา/สถานที่ 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ อาคารฟิสิกส์ 2 ห้องประชุม 1 (PB2-112) ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของสถาบันในเทคนิค XAS
  2. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง
  3. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูล XAS มากขึ้น
  4. พัฒนาความสามารถของผู้ใช้ในการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง XAS
  5. เพื่อเผยแพร่เทคนิค XPS ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย 40 คน 

  1. นักวิจัยและอาจารย์ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)
  2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)

กำหนดการรับสมัคร และ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

- ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก..ดาวน์โหลด และส่งมาที่ E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม : วันที่ 14 สิงหาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม            

               ส่วนบริการผู้ใช้  ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

               สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

               โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1604

               Email Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันที่ 12 กันยายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด
09.15 – 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “Introduction to XAS beamline at SLRI” โดย ดร.พินิจ  กิจขุนทด (SLRI)
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น. Overview of TRXAS beamline / Highlights โดย ดร.ยิ่งยศ  ภู่อาภรณ์ (SLRI)
11.00 – 12.00 น. การบรรยายและ Data workup on Athena โดย ดร.พินิจ  กิจขุนทด (SLRI)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การบรรยายและ Data workup on Athena (ต่อ)
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 17.00 น. การบรรยายเรื่อง “Introduction to EXAFS analysis” โดย ดร.พินิจ  กิจขุนทด (SLRI)
วันที่ 13 กันยายน 2561
09.00 – 10.15 น. การบรรยายเรื่อง “Introduction to XPS technique” โดย ดร.ณรงค์  จันทร์เล็ก (SLRI)
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. Data workup on EXAFS โดย ดร.พินิจ  กิจขุนทด (SLRI)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Data workup on EXAFS (ต่อ)
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 17.00 น. Data workup on EXAFS (ต่อ)

 ดาวน์โหลดใบสมัคร 

Go to top