Menu
   

banner kmltl

พบกับ "ซินโครตรอน" แบบเต็มรูปแบบ ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นี้

 

            ด้วย ฝ่ายสถานีวิจัยมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมการอบรม “Synchrotron Radiation Applications” ให้กับกลุ่มผู้ใช้เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES), เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM), เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL), เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF), เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) และ เทคนิค  Infrared Spectroscopy and Imaging (IR) กิจกรรมนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการทั้งจากนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และด้านอื่นๆ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ โดยใช้แสงซินโครตรอน และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัย

วันเวลา/สถานที่

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของสถาบัน
  2. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง

กลุ่มเป้าหมาย 60 คน

  1. นักวิจัยและอาจารย์
  2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

  1. ชื่อ- นามสกุล
  2. ระดับการศึกษา
  3. คณะ
  4. สถานศึกษา
  5. E-mail address
  6. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่8 ธันวาคม 2560  

กำหนดการจัดอบรม ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560  

 

กำหนดการอบรม

08:30 - 09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00 - 09:15 น. พิธีเปิด
09:15 - 09:45 น.

การบรรยายเรื่อง “ระบบลำเลียงแสงซินโครตรอนและสถานีทดลอง ณ สถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอน” โดย ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 2.2: TRXAS 

09:45 - 10:25 น.

การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES)”

โดย ดร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง

10:25 - 10:40 น.  รับประทานอาหารว่าง
10:40 - 11:20 น. 

การบรรยายเรื่อง “เทคนิค IR Spectroscopy and Imaging”

โดย ดร.ศิรินาฏ  ศรีจันทร์, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง

11:20 - 12:00 น. 

การบรรยายเรื่อง “เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS)"

โดย ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง

12:00 - 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 14:10 น. 

การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM)”

โดย ดร.วุฒิไกร บุษยาพรนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง

14:10 - 14:50 น. 

การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging  (XRF)”

โดย ดร.จิตริน ชัยประภา, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง

14:50 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15:00 – 15:40 น. 

การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL)"

โดย ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล, หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย และผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 6a/b

15:40 – 16:30 น. 

Proposal workshop และอภิปราย ตอบข้อซักถาม

โดย ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 2.2: TRXAS

 

 

Go to top