banner

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี
Synchrotron Radiation Applications Workshop on Computational & Experimental Materials Physics (COMPEX2018)

ระหว่างวันที่ 2324 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง 103 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก || แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม 

 

ความสำคัญและที่มาของโครงการ 

ตามที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนสำหรับรองรับงานวิจัยของประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะผู้ดำเนินโครงการสนับสนุนการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี หรือ Synchrotron Radiation Applications Workshop on Computational & Experimental Materials Physics (COMPEX2018) ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการความรู้เบื้องต้นในการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎีและการอบรมปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี โดยใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์สมรรถนะสูงของสถาบันฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพของผู้ใช้ให้มีความชำนาญพื้นฐานในการใช้ทฤษฎีคำนวณ เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุสถานะของแข็ง และยังสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักคำนวณเชิงทฤษฎีและนักทดลอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมและภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการคำนวณโครงสร้างวัสดุสถานะของแข็งด้วยฟิสิกส์ทฤษฎี เพื่อสนับสนุนการใช้แสงซินโครตรอนและพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. พัฒนาความสามารถของผู้ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองจากการใช้แสงซินโครตรอน
3. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับสถาบันฯ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ ระหว่างนักคำนวณเชิงทฤษฎีและนักทดลอง

กลุ่มเป้าหมาย 50 คน

1. นักวิจัยและอาจารย์ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)
2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก)

ตัวชี้วัด (Indicator)  

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม (จากผลการประเมินแบบสอบถาม)
2. ผู้เข้าอบรมที่คาดว่าจะขอใช้บริการระบบลำเลียงแสง และคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ในฐานะผู้ใช้รายใหม่

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้ 

1. ชื่อ- นามสกุล
2. ระดับการศึกษา
3. คณะ
4. สถานศึกษา
5. E-mail address
6. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
7. ระบุชื่อการอบรม วันเวลา และสถานที่

กำหนดการรับสมัคร และ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

- กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
- ช่องทางการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทาง website : www.slri.or.th และทาง e-mail

ผู้ประสานงานโครงการ 

ส่วนบริการผู้ใช้ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1602-1605 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ 

Time July 23, 2018
8:30 – 9:00 Registration  (Department of Engineering, TU)
9:00 – 9:15 Welcome (Assoc. Prof. Dr.Wanchai Phaijitrojana, TU)
9:15 – 10:00 Comp I: Structure Determinations: When Computations meet Experiments @SLRI (Dr.Wutthikrai Busayaporn, SLRI)
10.00 - 11.00 Exp I: Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy as an Advanced Characterization Technique in Materials Physics and Materials Science: an Experimental Approach (Prof. Dr.Rattikorn Yimnirun, VISTEC)
11:00 – 11:15 Break I
11.15 - 12.00 Comp II: Local Structure Evolution in AlN Thin Film Studied by Soft X-ray Absorption Spectroscopy and 1st Principle Calculation (Dr.Wutthigrai Sailuam, Rajamangala University of Technology ISAN, Khon Kaen Campus, RMUTI)
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Exp II: TBA (Dr. Mati Horprathum, National Electronics and Computer Technology Center, NECTEC)
13.45 - 14.45 Comp III: (Assoc. Prof. Dr.Wanchai Phaijitrojana, TU)
14.45 - 15.00 Break II
15.00 - 15.45 Exp III: In Situ XAS Characterization and DFT study of CuFe2O4 Stream Reforming Catalyst (Dr. Pongtanawat Khemthong, National Nanotechnology Center, NANOTEC)
15:45 - 16:30 Discussion
 Time July 24, 2018
8:30 – 9:00 Registration (TU) (by SLRI-CMP & RMUTI)
9:00 – 10:30 Theory of Density Functional Theory, DFT - Workshop overview - Density functional therory (DFT) (Dr.Wutthigrai Sailuam, RMUTI)
10.30-10.45 Break
10:45 – 12:00 VASP Basics: -Basic Linux command - Input and output files - Density of states and band structure calculation (DOS) (Dr.Wutthigrai Sailuam, RMUTI & Dr.Maneerat Chotsawat, SLRI)
12.00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 Basic theory of X-ray Absorption Spectroscopy, XAS (Dr. Athipong Bootchanont, Rajamangala University of Technology, Thanyaburi, RMUTT)
14:00 – 14:15 Break
14.15 - 16.30 Introduction to FEFF -Athena / Download and Installation/ Hand on/ Example simulations (Dr. Athipong Bootchanont, RMUTT)
Go to top