Menu
   

banner vistec

โครงการอบรม

“XAS tutorial on data analysis and an introduction to XPS technique”

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561

ณ ณ ห้อง M136 ชั้น 1 อาคารสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ““XAS tutorial on data analysis and an introduction to XPS technique”

กำหนดการอบรม

 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

           เนื่องด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีนโยบายสนับสนุนผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน ให้เข้ามาใช้บริการโดยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่องานวิจัย นั้น

           จากที่ผ่านมา ระบบลำเลียงแสงที่ 2.2: TRXAS และระบบลำเลียงแสงที่ 5.2: SUT-NANOTEC-SLRI  ซึ่งเป็นสถานีทดลองด้านเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้ใช้เดิมได้มีการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์  อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานผู้ใช้บริการใหม่  และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทางระบบลำเลียงแสงได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรม “XAS tutorial on data analysis and an introduction to XPS technique” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง ซึ่งการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการและการอบรมปฏิบัติการโดยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงของสถาบันฯ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการทดลอง มีส่วนร่วมในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่าง ๆ อีกด้วย

วันเวลา/สถานที่

           ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของสถาบันในเทคนิค XAS
  2. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง
  3. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูล XAS มากขึ้น
  4. พัฒนาความสามารถของผู้ใช้ในการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง XAS

กลุ่มเป้าหมาย 40 คน

  1. นักวิจัยและอาจารย์ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)
  2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)

 

           ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  [ ดาวน์โหลดใบสมัคร..คลิก ]  และส่งมาที่ E-mail Address :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม            

           ส่วนบริการผู้ใช้  ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

           สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

           โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1604

Go to top