Menu
   

banner

พบกับ "ซินโครตรอน" แบบเต็มรูปแบบ

ได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

 ประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการอบรม

            ด้วย ฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจัดโครงการอบรม “Synchrotron Radiation Applications” ให้กับกลุ่มผู้ใช้เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS), เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES), เทคนิค  Infrared Spectroscopy and Imaging (IR), เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS), เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM), เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF), เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL), และเทคนิค X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy (XTM)  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายวิชาการทั้งจากนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านอื่น ๆ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยใช้แสงซินโครตรอน และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัย

วันเวลา/สถานที่

            วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนของสถาบัน
 2. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

 1. นักวิจัยและอาจารย์
 2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้

 1. ชื่อ- นามสกุล
 2. ระดับการศึกษา
 3. คณะ
 4. สถานศึกษา
 5. E-mail address
 6. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 7. ระบุชื่อการอบรม วันเวลา และสถานที่

 

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2561  

กำหนดการจัดอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์  2561   

 

กำหนดการ

โครงการอบรม “Synchrotron Radiation Applications”

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

------------------------------------------------------------------------

08:30 - 09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00 - 09:15 น. พิธีเปิด
09:15 - 09:30 น. ชมวีดีโอแนะนำสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
09:30 - 10:10 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS)” โดย ดร.นันทพร  กมลสุทธิไพจิตร, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 
10:10 - 10:50 น. การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES)”  โดย ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง
10:50 - 11:00 น. รับประทานอาหารว่าง
11:00 - 11:40 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค IR Spectroscopy and Imaging” โดย ดร.กาญจนา ธรรมนู, รักษาการผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 4.1: IR
11:40 - 12:30 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด, รักษาการผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.2: SUT-NANOTEC-SLRI
12:30 - 13:30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 14:10 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM)” โดย ดร.ชนรรค์  เอื้อรักสกุล, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง
14:10 - 14.50 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF)” โดย ดร.นิชาดา  เจียรนัยกูร, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง
14:50 – 15:00 น.  รับประทานอาหารว่าง
15:00 – 15::40 น. การบรรยายเรื่อง “เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL)โดย ดร.พัฒนพงศ์  จันทร์พวง, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง
15.40 - 16.20 น.  การบรรยายเรื่อง “เทคนิค X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy (XTM)โดย ดร.แคทลียา  โรจนวิริยะ, รักษาการผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 1.2: XTM
16.20 - 17.00 น Proposal workshop และอภิปราย ตอบข้อซักถาม ดย ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 2.2: TRXAS
Go to top