Menu
   

banner

poster2

กำหนดการ สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 1

เวลา  
8.30 - 9.00 ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 พิธีเปิด โดย ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย
9.15 - 10.00 แนะนำสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และห้องปฏิบัติการต่างๆ โดย ดร.ณัฐธวัล ประมาณพล
10.00 - 11.00 การประยุกช์ใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยด้านการเกษตร โดย ดร.กาญจนา ธรรมนู
11.00 - 12.00 การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยข้าว โดย ดร.ณัฐธวัล ประมาณพล
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยมะเร็ง และสเต็มเซลล์ โดย ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร
14.00 – 15.00 การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยด้านระบบตรวจวัดอัจฉริยะ โดย ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง
15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.00 การขอใช้บริการ และการเขียนใบสมัครขอใช้แสงซินโครตรอนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดย ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง
16.00 - 16.30 อภิปราย ซักถาม และปิดการสัมมนา

 

 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา..คลิก 

Go to top