Menu
   

1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดงาน “Talent Mobility Fair 2017” เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลึกกำลังร่วมวิจัย และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การจัดงานครั้งนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมแสดงนิทรรศการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานหนาแน่นไปด้วยผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัย อันจะนำไปสู่การบูรณางานวิจัยร่วมกัน ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านอุสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าให้กับอาหารไทย

2 3

ในโอกาสนี้ ดร.ศรายุทธ  ตั้นมี หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมเสวนาเรื่อง “รูปแบบการสนับสนุนและบริการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” พร้อมทั้งสถาบันฯ ได้ร่วมแสดงบูธนิทรรศการสำหรับการให้บริการของสถาบันฯ เพื่อเป็นเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งบรรยากาศภายในงานครั้งนี้มีผู้คนให้ความสนใจและสอบถามการให้บริการของสถาบันฯ เป็นจำนวนมาก และทางสถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

4 5

Go to top