Menu
   

IMG 0840

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในความร่วมมือกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยรังสิต และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Transportation and Electric Railway Committee Industrial Application Society in IEEJ ประเทศญี่ปุ่น

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านรถไฟฟ้า 1st IEEJ International Workshop in Transportation and Electric Railway หรือ IWTER2018 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวิดี อาคาร TST Tower กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น 

IMG 0822 IMG 0838

การประชุมประกอบไปด้วยการนำเสนอกิจกรรมด้านรถไฟฟ้าในญี่ปุ่นจากผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น การหารือประเด็นและนำเสนอในด้านเทคนิคและการวางแผนด้านการขนส่ง และการเยี่ยมชมรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดง ซึ่งทางซินโครตรอนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้แทนคือ ดร.สรายุทธ ตั้นมี นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงและหัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจของสถาบันฯ นำเสนอในหัวข้อ Application of Synchrotron Lights in Railways (การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในงานด้านรถไฟฟ้า) นับว่าเป็นการสร้างความตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนที่สามารถ

Go to top