Menu
   

SR2A 26 30 Sep 17 ๑๗๑๑๑๕ 0043

ทีมนักวิจัย ซินโครตรอน ไทยแลนด์ เซ็นทรัล แล็บ นำโดย ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์ ดร.วันวิสา ลิ้มพิรัตน์ และ ดร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล จัดอบรมวิชาการ “Synchrotron Radiation Application to ASEAN”

ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ณ Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) และ State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย โดยมุ่งหวังก่อให้เกิดเครือข่ายงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนร่วมกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนผู้เข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 ท่าน เมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายน 2560

Go to top