Menu
   

DSC 2427

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561 “Excellent team for memorable trip” ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 ณ อ.ปากกช่อง จ.นครราชสีมา

โดยกิจกรรมการสัมมนานั้นประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ Service Management Blueprint พร้อมทั้งร่วมกำหนดวัฒนธรรมองค์กร พร้อมกันนี้ พี่ๆ น้องๆ ซินโครตรอน ไทยแลนด์ เซ็นทรัลแล็บ ได้ร่วมทำกิจกรรม CSR กำจัดต้นสาปเสือ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปิดท้ายด้วยร่วมทำบุญปีใหม่ ณ วันเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

และในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดแข่งกีฬาสีกระชับสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากรชาวซินโครตรอน ปิดท้ายด้วยจับฉลากมอบขวัญปีใหม่ ส่งต่อกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร ที่ร่วมปฏิบัติงานกันมาตลอดทั้งปี
ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้มีการมอบรางวัลพิเศษ ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2559 โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับผลงาน 2 ท่าน ได้แก่
1. ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์ ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง ได้รับรางวัล รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทผลงานวิจัย ในระดับ “ดีเด่น” ผลงานในชื่อเรื่อง “การวิเคราะห์สาเหตุการผุกร่อนของผนังบ้านด้วยแสงซินโครตรอน (Investigation of damaged interior walls using synchrotron-based XPS and XANES)”
2. ดร.พินิจ กิจขุนทด ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น ประเภทผลงานวิจัย ในระดับ “ดีมาก” ผลงานในชื่อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์จากแสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์โครงสร้างระดับอะตอมของวัสดุขั้นสูงและการแก้โจทย์อุตสาหกรรม (An Investigation of Dark surface on Low Carbon Steel Strip Surface)”

Go to top