Menu
   

SRAKMITL 191260 ๑๗๑๒๒๖ 0015

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำทีมโดย ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์ พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงงแสง จัดอบรม “Synchrotron Radiation Applications”

ในเทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES), เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM), เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL), เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF) และ เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การจัดการอบรมดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการด้านแสงซินโครตรอน และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยขั้นสูงเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน

Go to top