Menu
   

ขาวชวภาพ ๑๘๐๖๑๘ 0006

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 1” ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหาคร

โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 28 คน

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทางสถาบันฯได้จัดสัมมนาเพื่อมุ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่สามารถประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนได้หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านการเกษตร ข้าว มะเร็งและสเต็มเซลล์ และระบบตรวจวัดอัจฉริยะ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ของทางสถาบันฯที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้บรรยายและถาม-ตอบแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ รวมทั้งมีข้อแนะนำในการเข้ามาใช้บริการเพื่อทำวิจัยอีก อันจะเป็นการส่งเสริมงานวิจัยและสร้างกลุ่มผู้ใช้งานแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพนับว่าเป็นพื้นฐานของพัฒนาประเทศไทยต่อไป

Go to top