ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จึงขอแจ้งที่อยู่ E-mail หมายเลขโทรศัพท์ภายใน และหมายเลขโทรสาร ดังนี้

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์: 0- 4421-7040 โทรสาร: 0-4421-7047

การติดต่อสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.

รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1

ส่วนทรัพยากรมนุษย์

นางณัฏฐกานต์ ประเสริฐศรี

061-947-6888

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ส่วนการเงินและบัญชี

นางสาวขนิษฐา กุลประจวบ

083-462-4296

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ส่วนพัสดุ

นางสาวชลดา ขานด่อน

062-262-6464

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ส่วนสารบรรณและเลขานุการกิจ

นางชุรินธร เนติ

081-790-2233

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ส่วนกฎหมาย

นางสาวรุ่งทิพย์ ไวปัญญา

080-438-5656

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

6

ส่วนนโยบายและแผน

นางสาวผกามาศ เครือศรี

086-894-4925

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ส่วนพัฒนาองค์กร

นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ

093-514-6195

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

ดร.ศรายุทธ ตั้นมี

064-271-5821

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ส่วนพัฒนาธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

089-949-7313

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

ส่วนบริการผู้ใช้

ดร.สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์

091-859-1767

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ส่วนบริการผู้ใช้

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

081-955-6518

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ส่วนสื่อสารองค์กร

นางสาวศศิพันธุ์ ไตรทาน

081-878-8263

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

ส่วนความความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสมหมาย แช่มภุชา

089-846-3323

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่วนตรวจสอบภายใน

14

ส่วนตรวจสอบภายใน

นางสาวอริญา ลาภโคกสูง

089-280-4964

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่วนความปลอดภัย

15

ส่วนความปลอดภัย

นายเมธี โสภณ

081-718-3013

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายเครื่องเร่งอนุภาค

16

ส่วนเดินเครื่องและซ่อมบำรุง

นายวิศิษฎ์ชัย สุขศรีเมือง

089-188-1805

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

ส่วนพลศาสตร์และอุปกรณ์ลำอนุภาค

ดร.ฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์

090-256-3851

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาค

ดร.ประไพวรรณ สันวงค์

095-907-0355

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายสถานีวิจัย

19

ระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W

ดร.แพร จิรวัฒน์กุล

087-506-7828

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

ระบบลำเลียงแสงที่ 1.2W

ดร.แคทลียา โรจนวิริยะ

094-524-9651

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

ระบบลำเลียงแสงที่ 1.3W

ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์

080-733-1022

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

ระบบลำเลียงแสงที่ 2.2

ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์

085-441-3656

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2U

ดร.ฮิเดกิ นากาจิม่า

081-265-1041

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

ระบบลำเลียงแสงที่ 4.1

ดร.กาญจนา ธรรมนู

085-300-4061

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.1W

ดร.สมชาย ตันชรากรณ์

086-031-9900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.2

ดร.พินิจ กิจขุนทด

088-582-0693

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

ระบบลำเลียงแสงที่ 5.3

ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก

092-779-9236

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

ระบบลำเลียงแสงที่ 6

ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง

099-643-9223

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

ระบบลำเลียงแสงที่ 7.2W

ดร.ชมภูนุช ส่งสิริฤทธิกุล

098-103-7067

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

ระบบลำเลียงแสงที่ 8

ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์

087-239-0026

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

ส่วนออกแบบและสนับสนุนระบบลำเลียงแสง

นางสาวชลธิชา แก้วหาญ

084-496-1110

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

ส่วนวิจัยประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม

ดร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล

085-484-4990

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค

33

ส่วนระบบเชิงกล

นายเกริกฤทธิ์ สิทธิศาสตร์

087-740-8040

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34

ส่วนการผลิต

นายสกลกวี ปราบงูเหลือม

083-675-5937

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

ส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภค

นายบอมเบย์ บุ่นวรรณา

081-976-0752

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม

36

ส่วนระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายวิเวก ภาชีรักษ์

081-565-3249

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37

ส่วนระบบควบคุม

นายณัฐพล สุมะโน

089-717-3950

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

นางสาวอธิการ ทองวัฒน์

081-967-1649

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39

ส่วนวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม

ดร.สมใจ ชื่นเจริญ

081-530-3922

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Go to top