ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

นโยบายของรัฐบาล

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

   ข้อ 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง และนำพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ พัฒนาสายงานการวิจัยเพื่อให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน

   ข้อ 6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความซ้ำซ้อนและทวีศักยภาพ จัดทำแผนวิจัยแม่บทเพื่อมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ผลการดำเนินงาน

     1. การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ

         สถาบันฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ก่อนนำความ  

     กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงทราบและทรงคัดเลือกนักศึกษา 2

     คน และครูฟิสิกส์ 2 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

  • โครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเซิร์น ในระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555 ได้แก่

-          นายนวเดโช ชาญขุนทด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-          นายรฐกร แก้วอ่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ในระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ได้แก่

-          นายสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

-          นางสาวชุลีนี พาหุรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 

2. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

  • เทคโนโลยีด้านการเกษตร

          สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน เพี่อการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยเฉพาะการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับการเกษตร โดยมีผลการดำเนินงานการวิจัยที่สำคัญ เช่น

 

-          การใช้ระบบลำเลียงแสงที่ 3.2b PEEM ของห้องปฏิบัติการแสงสยามกับตัวอย่างทางชีวภาพ: การหาวิธีเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับเซลล์จากพืช

-          การใช้ FTIR เพื่อประเมินฤทธิ์การต้านเชื้อรา

-          การวิเคราะห์ด้วย FTIR เพื่อดูผลของสารต้านออกซิเดชันที่ใช้กับเซลล์เพาะเลี้ยงและ/หรือเนื้อเยื่อชีวภาพ

-          กลไกของเชื้อรา Collectotrichum ต่อการตอบสนองของสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

-          บทบาทของสารประกอบเคลือบท่อนอ้อยต่อการจำแนกชนิดพันธุ์ โดยใช้เทคนิค FTIR Spectroscopy

-          การศึกษาประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เส้นใยก้อนเชื้อเห็ด และน้ำกรองเลี้ยงเชื้อเห็ดที่สกัดได้จากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ในการควบคุมอัตราการตาย และการฟักไข่ของไส้เดือนฝอยสาเหตุโรครากปมในมะเขือเทศ

 

  • เทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข

   สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน เพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผลการดำเนินงานการวิจัยที่สำคัญ เช่น

 

-          การวินิจฉัยผลการตอบสนองของเซลล์มะเร็งก่อนและหลังการให้สารสมุนไพร

-          การจำแนกผลการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีด้วยเทคนิค FTIR microspectroscopy

-          ฤทธิ์ของสารกลุ่มลิกแนนต่อสารชีวโมเลกุลในเซลล์มะเร็ง

-          การศึกษาความเป็นพิษของเมลาโทนินบรรจุในไนโอโซมนำส่งทางจมูก

-          การใช้เทคนิค FTIR Microspectroscopy ในการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยซีรั่มจากผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ

 

  • เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

   สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน เพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการดำเนินงานการวิจัยที่สำคัญ เช่น

-          การใช้เทคนิคเอกซเรย์แอปซอปชันเนียเอจสทรัคเจอร์เพื่อจำแนกชนิดสารประกอบกำมะถันในอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในชั้นบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่ของช่วงเหตุการณ์ที่มีการเผาไหม้ชีวมวลในที่โล่ง

 

  • เทคโนโลยีด้านโบราณคดี

   สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน เพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีด้านโบราณคดี โดยมีผลการดำเนินงานการวิจัยที่สำคัญ เช่น

 

-          โครงการการศึกษาแก้วโบราณของประเทศไทยด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์

-          การวิเคราะห์แก้วประดับแบบล้านนาโบราณ

-          การวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งบ้านโป่งมะนาว ภาคกลางของประเทศไทย

 

เทคโนโลยีด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

   สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน เพื่อการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบอักษรเบรลล์ เป็นต้น

 

Go to top
We use cookies
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล