ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ได้ผ่านความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีสาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Go to top