ยุทธศาสตร์ที่ 1

การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก หลักสูตรการเรียนการสอน และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการทางด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เพื่อให้เป็นสังคมฐานความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเร่งรัดการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชีวิต และสร้างฐานความรู้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย
การบริหารจัดการด้าน วทน. เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียนด้าน วทน.

Go to top