ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2556  ได้ผ่านความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีสาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบัน ดังนี้

รายรับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร         366,495,200      บาท
บวก งบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                 94,179,800      บาท
รวมงบประมาณรับประจำปี พ.ศ. 2557                       460,675,000     บาท

รายจ่าย
งบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2557            395,066,814     บาท
บวก เงินสำรอง (14.24%)           65,608,186     บาท
รวมงบประมาณรายจ่าย    ประจำปี พ.ศ. 2557                 460,675,000     บาท

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์  3 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ ได้แก่
    1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน  
           1.1) แผนการพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง
            1.2) แผนการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม
           1.3) แผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
    2) การบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ     
            2.1) แผนงานบริหารทั่วไป
    3) การพัฒนากำลังคน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
           3.1) แผนงานสนับสนุนงานวิจัย
           3.2) แผนงานสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
            3.3) แผนการพัฒนากำลังคน
    จากแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เมื่อแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นั้นประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการแสงซินโครตรอน  
1.1    แผนการพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
สถาบัน ได้เปิดให้บริการระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง จำนวน 8 ระบบ และ 2 เทคนิค ได้แก่

•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ที่มีมุมเล็ก (Small  Angle X-ray Scattering)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคโฟโตอิมิชชัน สเปกโตรสโคปี (Photoemission Spectroscopy)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคโฟโตอิมิชชัน อิเล็กตรอน ไมโครสโคปี (Photoemission Electron Microscopy)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ณ ช่วงเวลาใดๆ (Time Resolve X-ray Absorption Spectroscopy)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์(X-ray Absorption Spectroscopy)    ( มทส. – นาโนเทค – สซ.)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการประดิษฐ์ชิ้นส่วนขนาดจิ๋วสามมิติด้วยรังสีเอกซ์ (Deep  X-ray Lithography)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบไมโคร (Micro-X-ray Fluorescence)
•    ระบบลำเลียงแสงสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy)
•    อุปกรณ์การวัด และวิเคราะห์ด้วยรังสีอินฟราเรด (Infrared Microspectroscopy)  
•    อุปกรณ์การวัดและวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของโมเลกุลขนาดใหญ่  (Macro- molecular Crystallography)

แผนการดำเนินงานในปี 2557
          การพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง มีเป้าหมายเพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง เพื่อความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้ นอกจากนี้ สถาบันยังได้ดำเนินการจัดสร้างระบบลำเลียงแสงแสะสถานีทดลอง 2 ระบบ ได้แก่

•    โครงการจัดสร้างระบบลำเลียงและสถานีทดลอง Multiple X-ray Technique : BL1.1Wสำหรับ multiple x-ray techiniques คือ เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction) เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ (X-ray Scattering) เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption) และเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray Fluorescence) โดยเป็นการร่วมสร้างกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

•    โครงการจัดสร้างระบบลำเลียงและสถานีทดลองX-ray Tomography /micro-XRF: BL1.2W โดยใช้แสงจาก multipole wiggler สำหรับเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ด้วยลำแสงขนาดไมโครเมตร (microbeam XRF) เทคนิคการถ่ายภาพรังสีเอกซ์ (X-ray Imaging) และเทคนิคการสร้างภาพรังสีเอกซ์สามมิติ (X-ray Tomography)

1.2) การพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
         สถาบันได้ดำเนินการเพิ่มพลังงานของอิเล็กตรอนในวงกักเก็บอิเล็กตรอนเท่ากับ 1.2 GeV เพื่อให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ผู้ใช้บริการ 7 วัน/สัปดาห์ ตลอด 24 ชั่วโมง/วัน ณ ปัจจุบันเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมงต่อปี
         สถาบันได้ติดตั้งชุดแม่เหล็ก Multipole wiggler ที่สถาบันฯ จะได้รับจากสถาบัน ASTeC ประเทศสหราชอาณาจักร และดำเนินการซ่อมแซมพร้อมติดตั้งชุดแม่เหล็ก Superconducting wavelength shifter ที่สถาบันฯ ได้รับจากไต้หวัน เพื่อผลิตแสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์พลังงานสูง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ต้นปีงบประมาณ 2557
         นอกจากนี้สถาบันได้ประสบผลสำเร็จของการในการควบคุมตำแหน่งลำอิเล็กตรอนได้ต่ำกว่า 5 ไมครอน  (beam position stability) ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญต่องานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอนแล้ว ยังใช้เป็นตัวชี้วัดหรือบ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องกำเนิดแสงซิโครตรอนทั่วโลกอีกด้วย

แผนการดำเนินงานในปี 2557
         สำหรับการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม ในปีงบประมาณ 2557 สถาบัน จะดำเนินการบำรุงรักษาตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเร่งอนุภาคให้สามารถทำการผลิตแสงซินโครตรอนให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามแผนการให้บริการแสงฯ ของสถาบันฯ ที่ได้วางไว้  และโครงการสำคัญที่สถาบันจะดำเนินการ ได้แก่การจัดสร้างอุปกรณ์แทรกประเภทแม่เหล็กถาวร 2.4 T Multipole Wiggler สำหรับผลิตรังสีเอกซ์พลังงานสูง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดบีมอิบิตแดนซ์สำหรับ SLRI ประเทศไทย การพัฒนาระบบคลื่นวิทยุระบบที่สองสำหรับวงกักเก็บอิเล็กตรอน รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนรุ่นที่ 3 หรือสูงกว่า

1.3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการแสงสยาม
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
         จัดหาอุปกรณ์ สำหรับงานบำรุงรักษาต่าง ๆ ของระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย รวมถึงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคนิคต่าง ๆ ของสถาบัน

แผนการดำเนินงานปี 2557
         พัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านเทคนิค และวิศวกรรมต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะการออกแบบ และจัดสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ของระบบลำเลียงแสงซินโครตรอนซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสูง และราคาแพง  ตลอดจนการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านรังสี  เคมี  และอัคคีภัยให้ได้ตามมาตรฐานสากลนั้น  ก็จำเป็นต้องมีระบบสำหรับตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งต้องมีการจัดหา บำรุงรักษาอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนปรับปรุง และพัฒนาโรงเครื่องมือกลเพื่อให้บริการแก่ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานเพื่อการผลิตอุปกรณ์สุญญากาศระดับสูง และอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการแสงสยามให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยที่เข้ามาใช้บริการ

 


 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กร
งานบริหารทั่วไป
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
         ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถาบัน เช่น ด้านการเงิน ด้านพัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาระบบบริหารองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ

แผนการดำเนินงานปี 2557
         เป้าหมายในการดำเนินงานหลักของปีงบประมาณนี้  คือ  เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของสถาบัน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำองค์กรไปสู่องค์กรวิจัยที่เป็นเลิศ และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ ตามภารกิจ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ  ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 


 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากำลังคน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. จัดอบรมเทคนิคต่าง ๆที่สถาบัน เปิดให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านแสงซินโครตรอน และประโยชน์ของแสงซินโครตรอน แก่นักเรียน ระดับมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมชม นิทรรศการ งานสัปดาห์วิทย์ ถนนสายวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2.    จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เช่น  โครงการจากมหาวิทยาลัยสู่แสงสยาม ค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม โครงการอบรมครูฟิสิกส์ โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์
3.    การสร้างความตระหนัก ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ งานแถลงข่าวผลงานของสถาบัน เป็นต้น
4.    จัดสัมมนาการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนกับภาคอุตสาหกรรม


แผนการดำเนินงานปี 2557
         ในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน ทั้งนี้ในปี 2557 สถาบัน จะเน้นการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิจัยด้านต่างๆ ตามกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารและการเกษตร พลังงานทดแทน สิ่งทอ เครื่องสำอาง และมีการจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ จัดสัมมนาทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้าน ว.และ ท. และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเทคโนโลยีซินโครตรอนกับกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคและเทคโนโลยีซินโครตรอนให้กับกลุ่มคณาจารย์ฟิสิกส์ระดับมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
         ทั้งนี้สถาบัน มีเป้าหมายส่งเสริมงานวิจัยที่เกิดจากการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนด้านต่าง ๆ โดยการการออกแบบและสร้างเครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับรักษามะเร็ง (Medical linac) การพัฒนาระบบอัตโนมัติต้นแบบสำหรับอบแห้งผักผลไม้และอาหารด้วยไมโครเวฟ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น โครงการวิจัยกระจกเกรียบ โครงการรากฟันเทียม โครงการพัฒนาคุณภาพไข่มุก โครงการผลิตชุดแสดงอักษรเบลล 20 เซลล์ เป็นต้น

Go to top